RECEB AYI

 

Ez billhi mineş-şeytnir-racm.

Bismillhir-rahmnir-rahm.

El-hamd lillhi rabbil-lemn!.. Ves-salt ves-selm al seyyidil-evvelne vel-hirn... Seyyidin ve senedin ve tabb-i kulbin muhammedin ve lih ve sahbih ve men tebiah bi-ihsnin ecman...

 

Çok aziz ve muhterem mslman kardeşlerim! Allah-u Tel Hazretleri, Regib Kandilinizi hakkınızda, hakkımızda mbarek eylesin... Nice mbarek kandillere, gnlere, aylara, gecelere sıhhat afiyetle vsıl eylesin... Bu mbarek vakitlerin feyzinden, bereketinden cmlenizi mstefd eylesin, hissemend hissedr eylesin...

Muhterem kardeşlerim! Bu akşam cuma gecesidir. Yni perşembeyi cumaya bağlayan gece, akşam namazından sonra cumaya dahildir. Bir cuma gecesi... Zten cuma geceleri, Peygamber SAS hadis-i şerifinde tavsiye eylemiş; el-leyletl-garr, şaşaalı, pırıltılı, nurani, ruhni bir gece. Ama bu cuma gecesinin bir başka hususiyeti daha var: Nasıl kıştan sonra, ağalar tomurcuklanıp tepeden tırnağa ieklerle bezeniyor, bir gzel mevsim geliyor. Bahar mevsimi, herkesin hayran kaldığı gzel bir mevsim... Bunun gibi, mnev bir mevsim de gelmiş durumda... Bu mnev mevsim, Ü Aylar diye adlandırılıyor; Receb, Şaban ve Ramazan... Receb ayının ilk haftasında, perşembeyi cumaya bağlayan gece de, Regb Gecesi diye melekler tarafından isimlendirilmiş.

 

Bu Receb ayının fazileti hakkında ok rivayetler var. Onyedi tane isim tesbit etmiş ulemamız; bu ayın fazileti, bereketi hakkında eşitli isimler vermişler. Mesel: Receb el-esab demişler, rahmet-i ilhnin böyle bol bol dökldğ, kulların zerine saıldığı Receb ayı mnsına. Recebl-ferd demişler; haram aylardan, Zilkde, Zilhicce, Muharremden ayrı dştğ, mstakilen tek başına burada kaldığı iin.

Hakkında ok rivayetler olduğundan, bazı Şafi alimleri, Ayların en faziletlisi galiba Recebdir. diye karar vermişler. Fakat ulemmızın, byk alimlerimizn tahkkine göre en şerefli, en faziletli ay Ramazan ayıdır. Ama buradan anlıyoruz ki, Receb ayı ayların mstesnası, hrmet edilmesi gereken, kadr kıymetinin bilinmesi gereken, gfil olunmaması gereken mstesna bir aydır.

 

Receb ayında, Şaban ayında Peygamber SAS Hazretlerinin, zaten gzeller gzeli olan halinde, daha başka bir şevk belirirdi. Peygamber SAS Efendimiz ibadete daha başka bir trl eğilirdi ve bu aylarda orucu ok daha fazla tutardı.

Zaten, Receb hakkındaki rivayetleri incelediğimiz zaman, bilhassa oru tutma hususunda byk teşvikler göryoruz. Hatta, Cennete bir nehir vardır ki onun adı da bu ayın adıyla adlandırılmış, Receb diye adlandırılmış. Suyu kardan daha beyaz ve baldan daha tatlı. Receb ayında oru tutanlara ikram edilecek. Yni onlar cennete girecekler ve bu nehirden doya doya nş edecekler. diye bildirilmiş.

 

a. Receb Ayı Muazzam Bir Aydır

 

Peygamber SAS Hazretlerinin Receb ayı hakkındaki iki hadis-i şerfini Rmzdan size okuyuvereyim. Said ibn-i Eb Rşid RAdan rivyet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz SAS buyurmuş ki:

 

RE. 288/13 (Receb şehrun azmun yudifu'llhu fhi'l-hasent) Receb gayr-i mnsarif bir kelime. Receb byk bir aydır. diyor Peygamber Efendimiz. Receb ulu, muhterem bir aydır. Onun iinde yapılan btn iyilikler kat kat mkafatlandırılarak karşılığı verilir. Bu ayda yapılan hasenat, kat kat ecirlerle mkafatlandırılır.

(Femen sme yevmen min recebe fekeennem sme seneten) Recebin iinde bir gn oru tutan, sanki bir sene oru tutmuş gibi ecre nail olur.

(Ve men sme minh seb'ate eyymin gulligat anhu ebvb cehennem) Yedi gn oru tutabilirse, yedi cehennemin yedi kapısı kendisine kapanır. (Ve men sme minh semniyete eyymin ftihat leh semniyet ebvbi'l-cenneh) Sekiz gn oru tutana, sekiz cennetin kapıları aılır. (Ve men sme minhu aşrete eyymin lem yes'elillhe şey'en ill a'thu) On gn oru tutmağa muvaffak olanlara, Allah, ne isterlerse istediğini ihsn eder.

(Ve men sme minhu hamsete aşere yevmen nd mndin mine's-sem: Kad gufire leke m mad festenifil-amel) Onbeş gn oru tutana semadan bir mnd seslenir: Gemiş gnahların mağfiret oldu, işe yeniden başla; defterin pk oldu. diye. (Ve men zde zda'llh) Kim daha ok tutarsa, Allah da onun ecr u sevabını, mkafatını arttırır.

 

(Ve f recebe hamela'llhu nhan fi's-sefneti fesme recebe ve emera men meah en yesm) Receb ayında Nuh AS gemiye bindi ve oru tuttu. Yanındakilere de oru tutmalarını söyledi. (Feceret bihim's-sefnet sittete eşhurin) Gemi tufanın dalgaları zerinde altı ay gezdi. (Âhiru zlike yevmu şr') En sonu Aşure gnn buldu, oraya rastladı. (hbite ale'l-cdiyyi fesme nhun ve men meah ve'l-vahşu şkren lillhi azze ve celle) Tufanın suları ekilmeğe başlayınca, Cd Dağı zerine kondu. Nuh AS ve yanındaki hayvanlar, hepsi Allaha şkrne olarak oru tuttular.

(Ve f yevmi şre felaka'llh'l-bahre li-ben isrl) Bu Aşre gnnde, Allah Ben İsraili Firavundan kurtarmıştı. (Ve f yevmi şre tba'llhu al deme ve al medneti ynus) Yine bu Aşre gnnde, Allah-u Tel Âdem ASın tevbesini kabul buyurmuştu ve Yunus ASın şehir halkına tevbe nasib etmişti, tevecch buyurmuştu. (Ve fhi vlide ibrhm) İbrhim AS da bu gnde doğmuştu. diye Receb ayının faziletini anlatarak, Nuh ASın gemiye onda bindiğini, ondan sonra da Aşra gnnde gemiden indiklerini bildiriyor bu hadis-i şerifte.

 

b. Receb Ayı Haram Aylardandır

 

Diğer hadis-i şerf:

 

RE. 289/1 (Receb min şuhri'l-harm) Receb, haram aylardandır. Yni iinde mcadele, döğşme, sataşma gibi şeylerin olmadığı, kimsenin kimseyi öldrmediği, eskiden beri Arapların itina ettiği aylardan birisidir. (Ve eyymh mektbetn al ebvbi's-semi's-sdise) Ve onun gnleri yedinci semanın kapıları zerinde yazılıdır.

(Feiz sme'r-racl minhu yevmen ve ceddede savmeh bi-takva'llhi nataka'l-bb ve natakal-yevmu kl: Y rabbiğfir leh) Eğer bir gn oru tutar da, orucunu da Allahın takvsına uygun olarak, takv ile gzelleştirirse; o kapı ve o gn dile gelir: Y Rabbi sen bu kulu afv u mağfiret eyle! diye dua ederler. (Ve iz lem ytimme savmeh bi-takva'llhi lem yestağfir) Ama takvya riyet etmezse, onlar ona tevbe ve istiğfr dilemezler Allahtan... (Ve kl: Hadeatke nefske) Nefsin seni aldattı, sen bir şey yaptığını sanıyorsun! denir.

Demek ki, orucun da gzel olması iin takvya riyet gerekiyor.

Ünc hadis-i şerfe gelince:

 

RE. 289/2 (Receb şehru'llh, ve şa'bnu şehr, ve ramadnu şehru mmet) Receb Allahın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan mmetimin ayıdır. buyurdu Peygamber SAS Hazretleri.

Peygamber SAS Efendimiz, bu mbarek aya girdiği zaman;

 

(Allhmme brik len f recebe ve şabn, ve belliğn ramedn) diye dua eylerdi: Y Rabbi! Sen bizi bu Recebin, Şabanın bereketinden faydalandır; bu Recebi, Şabanı bize mbarek eyle! Bu ayların bereketini bizlere ihsn eyle! Bizi Ramazana eriştir y Rabbi! diye dua eylerdi.

Muhterem kardeşlerim! Bu deliller bu mevsimin, bu ayın, Receb ayının fazileti hakkındaki rivayetlerden bazıları. Bilhassa oru tutacaksınız!.. Bilhassa oru tutulması şunu hatıra getiriyor ki, bu ayda mslman nefsini dizginleyecek. Daha önceki gfilne hayatına bir nihayet verecek, nefsine hakim olacak... Oru tutmak suretiyle, nefsin arzularını engellemeğe başlayacak. Harama bakmayacak, meşr olan gıdalarını da azaltarak, oru tutmak suretiyle nefsini zayıflatacak. Ruhn cephesini glendirecek, kuvvetlendirecek. Böylece bir hazırlık iinde Allah-u Tel Hazretlerinin mağfiretine istdat kesbedecek.

Allah-u Tel Hazretleri, bu tarzda kendisini Cenb-ı Mevlnın yoluna döndrp, bundan sonra hlisne, muhlisne Mevlya gzel kulluk etmeyi cmlemize nasib eylesin...

 

c. Tevbe Edip Hakka Dönme Ayı

 

Demek ki, tevbe edip Hakka dönme ayıymış bu Receb ayı. Bu mnasebetle, Enes RAdan bir hadis-i şerfi size nakletmek istiyorum. Peygamber SAS Hazretleri, buyuruyor ki bu hadis-i şerfte:

 

(Yut bir-racli min ehlil-cenneti feyeklullhu leh) Allah-u Tel Hazretleri, cennet ehlinden şehid olup da cennete giren bir kimseyi huzuruna getirir ve ona buyurur ki: (Yebne dem, keyfe vecedte menzileke) Ey Ademoğlu, konağını nasıl buldun?.. Seni cennetime soktum, cennetimle sana iltifat eyledim; nasıl buldun cennetimi?.. (Feyekl: Ey rab, hayra menzilin) Y Rabbi, ne gzel konak, iine girilecek en gzel yer!

(Feyekl: Sel ve temenneh) Onun zerine Allah-u Tel Hazretleri bu sevgili kuluna, cennetine soktuğu ve cennetinden memnun, mesrur olan bu kuluna buyurur ki:

İste ve temenni eyle; ne dilersen, ihsan edeceğim! Sana rahmetimle tecelli edeceğim, iste!..

(Ve m eselke ve etemenn? Eselke en terudden iled-dny feuktele f seblike aşra merrtin) Bu zt-ı muhterem, bu bahtiyar, şehidliğin kendisine cennette kazandırdığı nimetleri, devletleri, hizmetleri, rahmetleri gördğnden dolayı der ki:

Hi bir şey istemem, hi bir şey temenni etmem, yalnız şunu isterim ya Rabbi: Beni dnyaya döndr, tekrar ben dnyaya gideyim; orada senin yolunda on defa daha öleyim, on kere daha şehid olayım! der.

(Lim yer min fadliş-şehdeti) Şehidliğin faziletini gördğnden dolayı böyle söyler. (Et-Tergb, Şehdet: 2)

 

Muhterem kardeşlerim! Burada kısaca bir kacmle söyleyeyim. Peygamber SAS buyuruyor ki:

Sizin zerinize başka mmetler, yemeklere yemek yiyenlerin şştğ gibi şşecekler.

Bunun zerine, Peygamber Efendimize buyuruyor ki sahabe-i kirm:

Y Raslallah! O zaman bizim adedimiz mi az olacak? (E kılletin bin y raslallah) Adedimiz az olduğundan mı bizim stmze ullanabilecekler? Ne haddine kfirin bizim stmze ullanması?.. Sayımız mı az olacak?

(Bel entm kesr) Hayır, bilakis o zaman ok olacaksınız; (kekıtis-seyl) ama selin stndeki ör öp gibi olacaksınız. Eski mmetlerin iki byk hastalığı sizi tutmuş olacak. O iki hastalık şunlardır:

1. (Hubbd-dny.)

2. (Kerhiyetl-mevt)

Birisi dnyayı sevmek, ikincisi ölmden korkmak.

Demek ki, bu hadis-i şerften de anlaşılıyor ki, muhterem kardeşlerim, bu dnyanın fan lezzetlerine aldanp da hak yoldan dönmeyeceğiz!.. Bu dnyayı sevip, bu dnyaya bağlanıp ahireti unutmayacağız!.. Allah-u Tel Hazretlerinin yolunda canımızı vermeyi ganimet bileceğiz. Y Rabbi sen bizi said olarak yaşat; şehid olarak ahiretine gömeyi nasib eyle! diye Allah-u Tel Hazretlerinden dim şehidliği temenni ederek, böyle bir duygu iinde olacağız.

Eğer bu dnyayı seversek, eğer bu dnya hayatına tırnaklarımızı geirip sımsıkı bir şekilde sarılırsak, iyi mslman olamayız. Allah-u Tel Hazretlerinin yolunda malından, canından geici insanlar olabilmemiz lzım!.. İyi mslman olmanın öls bu... Maaşımızdan geemiyoruz, malımızdan geemiyoruz. Ufak tefek, kk tehlikelere hemen pabubırakıyoruz. Daha başka şeyler... Onun zerine bakın mslmanlık ne kadar zayıfladı, ne kadar acı durumlara dşyor.

 

Bugn gene Osmanlı Tarihinin eski sayfalarını karıştırdım da, yreğim kan doldu. Dedelerimiz ne kadar sıkıntılar ekmişler, oralarda din-i mbn-i İslmı yaymak iin... Sonra ne hale dşmşz. Eskiyi bilmeyen istikbalde ne yapacağını bilmez! diyor, kitabın başında öyle yazmış. Eskiyi öğrenelim. Ecdadımızın ne olduğunu, ne yaptığını, ne uğurda yaşayıp öldğn bilelim ki, bundan sonra ona hayatımızı izgisini izip, ona göre hareket edelim!.. Hasılı, ölm sevmeyi, şehidliği istemeyi kendimize alıştıralım!..

 

Gelelim hadis-i şerfin öteki tarafına... İlk hadis-i şerfe, Enes ibn-i Mlik RAın hadisine:

 

(Ve yt bir-raculi min ehlin-nr, feyeklullhu leh) Allah-u Tel Hazretlerinin huzuruna bu sefer cehennem ehlinden bir kişi getirilir ve kendisine Allah-u Tel Hazretleri buyurur ki:

(Yebni adem, keyfe vecedte menzileke?) Ey Ademoğlu! Sen konağını nasıl buldun?.. Seni cehenneme soktum; kabahatinden, suundan, isyanından, dnyada imansızlığından dolayı azab diyarına, azab yurduna soktum; nasıl buldun orayı?..

(Feyekl: Y rab, şerre menzilin) Y Rabbi, konakların en fenası, tarif edilmeyecek kadar köts... Azabların her eşidi orada toplanmış.

(Feyekl leh: E tefted lev kne leke milel-ardı zeheben) Yeryznn iini böyle altın doldursalar, o kadar fazla miktarda altını, fidye olsun diye verip de, bu cehennemden kurtulmayı ister misin?

(Feyekl) Bunun zerine o kul der ki: (Ey rab, neam) Evet y Rabbi, ne olsa vereyim de, tek şu cehennemden kurtulayım diye dşnrm. İsterim yni, dnya dolusu altını vermeyi isterim. diye cevap verir.

Bunun zerine kendisine buyrulur ki: (Kezebte) Yalan söyledin yalancı, (kad seeltke eyseru min zlike felem tefal) ben senden bunların ok daha az istemiştim, dnya dolusu altın istemedim senden; sen onu bile yapmadın! (Feyuredd ilen-nr) O kişi yine tekrar cehenneme gönderilir, atılır.

 

Şimdi kardeşlerim, bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki, Allah-u Tel Hazretleri bizden, bizim tkatımızın stnde, yapamayacağımız bir şey istemiş değil. Bizim bu dnyada, Allah-u Tel Hazretleri tarafından emredilip de yapmamız gereken şeyler, son derece kolay şeyler... Bunları yapmayıp, gafletle ömr geirip, huzur-u ilhde mahcub olursak, rz-i mahşerde hesaptan sonra pişmanlık duyarsak, hi kıymeti yok... Çnk;

 

(Şerrn-nedmeti yevmel-kıymeh) Pişmanlıkların en fenası, kıyamet gnndeki pişmanlıktır.

Mdem böyle bir gzel tevbe mevsimi gelmiş, mdem bir mnev baharın hoş rzgarları esmeğe başlamış; Allahın ltf u keremine gvenelim, biraz nefsimizi zabt u rabt altına alalım, nefsani isteklerimizden, hazlarımızdan fedkrlık yapalım, Mevlnın yoluna dönelim!.. Allah-u Tel Hazretleri kendisine dönene tevecch eder. Kendisine bir karış gelene, bir adım yaklaşır; ihsanını, ikramını ihsan eder.

Allah-u Tel Hazretlerinin yoluna girelim; bir daha eski yola dönmemek zere, o tarzda bundan sonraki ömrmz, inşallah Mevlmızın yolunda geirmeğe alışalım!..

 

d. İnsanların İslmdan Uzaklaşması

 

Muhterem kardeşlerim! Muaz ibn-i Cebel RAın rivayet ettiğine göre, Peygamber SAS Efendimiz buyurmuş ki:

 

RE: 301/4 (Seyet alen-nsi zamnn l yebk minel-kurni ill resmh) İnsanların zerine bir zaman gelecek ki, Kuran-ı Kerimin sadece yazısı kalacak. (Ve l minel-islmi illesmh) İslamın da sadece ismi kalacak. (Yetesemmevne bihi) İnsanlar biz mslmanız, mslmanız diye isimlenecek ama, isimden öteye başka bir şey yok... (Ve hm ebadn-ns minh) Halbuki onlar İslmdan kat kat uzakta olacaklar.

(Mescidehm mratn harbn minel-hedy) Mescidleri ssl nakışlı olacak, fakat hidayet bakımından harab olacak. (Fukah zlikez-zemn şerru fukahi tahte zılls-sem) O zamanın gya din alimleri, semnın gölgesi altındaki alimlerin en şerlileri olacak. (Minhm haracetl-fitnet ve ileyhim ted) Fitne onlardan başlar ve yine onlara döner gelir. buyuruyor Peygamber SAS Efendimiz.

Kuran-ı Kerimin sadece yazısıyla meşgul olmayalım; ahkmı ile mil olalım!.. zerimizde İslmın sadece ismi kalmış olmasın; has, halis mslman olarak Cenb-ı Mevlnın yolunda, ona hlisne kulluk ederek, iyi mslman, has mslman olarak, halis mslmanlar olarak ruhumuzu teslim edelim!..

 

(Fel temtnne ill ve entm mslimn) [O halde sadece mslmanlar olarak ölnz!] (Bakara: 132)

Allah-u Tel Hazretleri tevfkını dim refk eylesin... Yolunda dim, zikrinde kim eylesin... Bu ayı, ona hakk dönşmze bir sağlam vesle eylesin...

 

e. Hatm-i Hcegn ve Dua

 

Ftiha-i şerife meal-besmele-i şerif...

............................

er salevt-ı şerife...

............................

İkişer Elem neşrah leke meal-besmele...

............................

Onbeş İhls-ı Şerif meal-besmele...

............................

Ftiha-i Şerife meal-besmele...

............................

er salevt-ı şerife...

............................

Falem enneh: L ilhe illallh (9 defa)

L ilhe illallhl-melikl-hakkul-mbn, muhammedn raslllhi sdıkul-vadl-emn. Fesalli ve sellim aleyhi tekn minel-fizn.

Allhmme salli al, seyyidin... Muhammedinin-nebiyyil-mmiyyi ve al... Aaalihiii, ve sahbihiii, ve sellim... (2 defa)

Allhmme salli al, seyyidin... Muhammedinillez ce bil-hakkıl-mbn... Ve erselteh rahmeten lil-lemn...

Ve al lih ve sahbih ve men tebiah bi-ihsnin ecman.

 

[Hatmin İhlsları vs. okunduktan sonra:]

 

Sbhne rabbiyel-aliyyil-alel-vehhb!..

El-hamd lillhi hakka hamdih, nahmedh bi-cemi mehmidih... Ves-salt ves-selm al hayri halkıh seyyidin muhammedin ve lih ve sahbih ecman... Ve men tebiah bi ihsnin il yevmid-dn...

Allhmme y rabben, tekabbel minn inneke entes-semul-alm... Ve tb aleyn y mevln inneke entet-tevvbr-rahm... Vehdin ve veffikn ilel-hakki ve ilen-necti ve il tarkın mstakm... Bi-hrmeti hatemti-kurnil-azm... Ve bi hrmeti hatm-i hcegniş-şerf...

Allhmme icalil-kurne len fid-dny karn, ve fil-kabri mnis, ve fil-kıymeti şef, ve ales-sırti nr, ve ilen-nri sitren ve hicb, ve ilel-hayrti kllih dellen ve imm...

Allhmme etbin ahkmel-kuranil-kerm... Allhmme bil-hakki enzeltel-kuranel-kerim, ve bil-hakki nezel... Allahmme azzım rağbeten fh, vecalh nren li-ebsrin, ve şifen li-sudrin... Allhmme zeyyin bih elsinetin, ve cemmil bih vchen, ve kavvi bih ecsden, ve fi bih ebdnen, veşfi bih merdn, verham bih mevtn, ve ahsin bih kıbeten fil-umri kllih, ve ecirn min hizyid-dny ve azbil-hireh... Ve edhilnel-cennete bi-şefatil-kurnil-azm...

Allhmmerzukn bi-klli harfin minel-kurni halveh... Ve bi-klli kelimetin kermeh... Ve bi-klli sretin sadeh... Ve bi-klli czin cezeh...

Allhmme belliğ ve evsil misle sevbi m karanhu ve nra men televnhu bağdel-kabli minn bil-fadli vel-ihsn, hediyyeten vsıleten il rhi seyyidin muhammedenil-mustaf... Ve il ervhi lih ve sahbih ve men tebiah bi-ihsnin zevis-sıdkı vel-vef...

Ve il ervhi siril-enbiyi vel-mrseln... Ve cemil-evliyi vel-etkıyi ves-slihne vel-mukarrabn... Ve il ervhi cemi emvtina...

 

Allhmme y Rabben, y Rabbel-lemn, y Rabbel-lemn!.. Şu Regib Gecesini hakkımızda mbarek eyle... Feyzinden cmlemizi feyizmend eyle...

Hatim sahipleri hatimleri ne niyetlerle okudularsa o niyetlerine vsıl eyle... Kabulnden hasıl olan cr u mesbtı cmle gemişlerimizin ruhuna; başta Peygamber Efendimiz olmak zere, cmle sdt ve meşayih-i turk-u aliyyemizin ervhına, cmle evliyullahın ervhına, Eb Bekr-i Sıddk ve Alliyy-i Murtaz ve sair sahabe ve Aşere-i Mbeşşereden mteselsilen stadlarımıza ve hssaten hocamız Muhammed Zahid-i Bursev Hazretlerinin ruhuna, silsilemiz mensublarına ve uzaktan yakından şu meclise cem olmuş kardeşlerimizin ve sir ihvanımızın ahirete intikal eylemiş olan cmle gemişlerinin, sevdiklerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle y Rabbi...

Y Rabbi, cmlesinin kabirlerini pr nr eyle... Şu hediyye-i Kurniyyelerimizden cmlesinin ruhlarının haberdr ve merr eyle... Y Rabbi, bizim ve onların derecelerin al eyle...

 

Y Rabbi, mmet-i Muhammede ummen rahmeyle, rahmet eyle... Y Rabbi, mslmanları kfirlere karşı mansur ve muzaffer eyle... Y Rabbi, beldelerimizi her eşit afetlerden, felketlerden, musibetlerden, şerlerden, dşmanlardan hıfzeyle...

Y Rabbi, mslmanların gönllerini birbirleriyle telif eyle!.. Y Rabbi, zalimlerin şerrinden cmlemizi hals eyle!.. Y Rabbi, dnyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz hayırlarına cmlemizi nil eyle!.. Dnya ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her trl şerrinden, kötlğnden bizleri hals eyle...

Y Rabbi, bizleri ltfunla, kereminle islah eyle!.. Rşdmz itmm eyle... Bilmediklerimizi talm eyle... Hakkı hak görp ona tb olmamızı nasib eyle... Btılı btıl görp ondan uzak durmayı nasib eyle... Zikrinde, şkrnde, hsn- ibadetinde bize yardım eyle... Rızana uygun ömr srmeyi nasib eyle... Dim sevdiğin, rzı olduğun amellerle meşgul olmayı nasib eyle...

 

Y Rabbi, senin hasımlarına, dşmanlarına bizleri dost eyleme!.. Y Rabbi, senin vel kullarını, sevdiğin kullarını sevmeyi nasib eyle!.. Onların muhabbetini, sevgisini bizlere nasib eyle...

Y Rabbi, sevdiklerimizi, evlatlarımızı, zrriyetlerimizi de salih kimseler eyle!.. Nesillerimizden sevmediğin kullar getirme... Y Rabbi, kıyamete kadar nesillerimizi, zrriyetlerimizi slih, mmin, kmil kimseler eyle... Onları gzel bir şekilde yetiştirmeyi, onlara karşı mesuliyetlerimizi hakkıyla if etmeyi nasib eyle... Her oban srsnden mesuldr. Y Rabbi, bizim vazifelerimizi gzel yapmak suretiyle boyunlarımızdan bu mesuliyetleri atmayı, kaldırmayı nasib eyle... Azabına ikbına uğratma...

 

Son nefeste cmlemize o kelime-i tayyibe-i mnciye ki buyrun: Eşhed en l ilhe illallh, ve eşhed enne muhammeden abdh ve raslh... diyerek, imn-ı kmil ile gömeyi nasib eyle...

Kabirlerimizi cennet baheleri eyle... Cehennem ukurları eyleme... Y Rabbi, cennetine ilk girenlerle dahil eyle... Cehennemden zd ettiğin bahtiyrlardan eyle... Y Rabbi, ceml-i Raslllahla cmlemizi mşerref eyle... Peygamber SASe komşu eyle... Onun kevserinden doya doya nş etmeyi nasib eyle...

Y Rabbi, ayın ondördn seyreder gibi ceml-i b-kemlini gören cennet ehlindeki bahtiyarların arasına, biz ciz naizleri ltfunla, kereminle kabul eyle...

Bi-hrmeti esmikel-hsn ve raslikel-mcteb, ve bi-hrmeti hatemtil-kurnil-azm, ve bi-hrmeti hatmi hcegniş-şerf, ve bi hrmeti leyletir-ragib, ve bi-hrmeti leyletil-cumuah, ve bi-hrmetil-kurnil-azm, ve bi-hrmeti esrri sretil-ftihah!..

............................

 

Bu geceyi tesbihlerle, namazlarla ihy edin! Tesbih namazı kılarsanız; Peygamber Efendimizin sahih hadislerde tavsiye ettiği bir namazdır. Ecri, sevabı oktur. Böyle cuma gecelerinde kılınması hoş olur. Bu Regib Gecesinde de hkez...

Evlerinize vardığınız zaman, oluk ocuğunuza da bu gecenin ehemmiyetini duyurun! Ellerinize tesbihleri alın, Kuran-ı Kerimleri alın! Tesbih ekin, salt selm getirin Peygamber Efendimize... Cuma gnnde salt selm getirmenin ecr sevabı oktur. Melekler derhal o salt selmı Peygamber Efendimize vsıl ederler ve isminizle sizi ona haber verirler. O da nurdan bir deftere sizin isminizi kaydeder.

Kuran-ı Kerimlerle, salt selmlarla, nafile ibadetlerle, namazlarla meşgul olun! Bu gecenizi gfil geirmemeğe gayret edin!.. Çnk bu gece Mevlmızın ltf u keremi kulların zerine ok fazladır; ondan istifade edersiniz.

Biz burada kalan kardeşlerimizle, inşallah tesbih namazını kılacağız. Biraz da tesbih eker, zikrullah ile meşgul oluruz, ilhler okuruz. Ondan sonra herkes dağılır.

 

Prof. Dr. M. Esad Coşan Rh.A

 

11. 04. 1984 - Özelif / ANKARA

 

Dervişn